Dozór elektroniczny

Czym jest i na czym polega dozór systemu elektronicznego?

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Jakie są zasady odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego?
Dozór elektroniczny umożliwia wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary, bez konieczności zamykania go w zakładzie karnym. Tego rodzaju dobrodziejstwo nie jest jednak dostępne dla każdego. Aby dopuszczalne było jego zastosowanie, muszą zostać spełnione ściśle określone warunki, wskazane w przepisach Kodeksu karnego.

Co to jest dozór elektroniczny?
Dozór elektroniczny polega na kontroli zachowania osoby, która została skazana za popełnienie przestępstwa, przez organy karne przy użyciu odpowiednich środków technicznych, takich jak:
centrala monitorowania,
system teleinformatyczny (komunikacyjno-monitorujący), za pomocą przetwarza się informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary,
nadajniki,
rejestratory stacjonarne i przenośne. Poprzez stosowanie systemu dozoru elektronicznego kontroluje się przebywanie przez skazanego we wskazanym przez Sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.
Poprzez stosowanie systemu dozoru elektronicznego kontroluje się przebywanie przez skazanego we wskazanym przez Sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.

Wniosek o dozór elektroniczny
Do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego upoważniony jest skazany oraz jego obrońca. Powinien on być złożony na piśmie, do sądu penitencjarnego w miejscu zamieszkania skazanego. Istnieje ponadto możliwość jego złożenia w trakcie odbywania kary. W takim wypadku wniosek należy złożyć do sądu w miejscu odbywania kary przez skazanego.

Jakie obowiązki ma skazany?
Zgodnie z art. 43  kodeksu karnego wykonawczego, udzielenie przez sąd zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nakłada na skazanego liczne obowiązki, takie jak:
stosowanie się do obowiązków nałożonych na niego przez sąd w postanowieniu o udzieleniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego;
nieustanne noszenie założonych na siebie urządzeń elektronicznych (nadajnika w postaci bransolety);
dbanie o powierzone środki techniczne służące do kontrolowania wykonywanej kary przez skazanego, oraz udostępnianie ich podmiotowi sprawującemu dozór w celu kontroli, naprawy, wymiany. W w tym celu powinien także udostępniać swoje mieszkanie. Co więcej, osoba objęta dozorem elektronicznym ma obowiązek udzielać informacji co do przebiegu wykonywania nałożonych na niego obowiązków oraz przebiegu odbywania kary, na żądanie następujących organów:
prezesa sądu lub upoważnionego sędziego,
kuratora
 sądowego zawodowego,
podmiotu dozorującego,
podmiotu prowadzącemu centralę monitorowania.
W sytuacji gdy osoba odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego nie stosujące się do nałożonych na niego obowiązków, możliwe jest uchylenie przez sąd wcześniej wydanego zezwolenia na odbywanie kary w tym systemie. Dla skazanego oznacza to dalsze jej wykonywanie w zakładzie karnym.

Należy pamiętać
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski o dozór elektroniczny nie mogą być składane przez członków rodziny osób skazanych. W przypadku osadzenia w zakładzie karnym z wyrokiem do czterech miesięcy można złożyć wniosek do komisji penitencjarnej zakładu karnego, wniosek ten rozpatruje komisja zakładu karnego. Istnieje możliwość po wykonaniu połowy kary złożenia wniosku o przedterminowe warunkowe zwolnienie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top