Znajdziesz tu przydatne informacje z prawa karnego. Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy

Kara Grzywny

Rozłożenie grzywny na raty
W sytuacji, gdy natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający roku. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, takie rozłożenie na raty może nastąpić na okres do 3 lat. Sąd odwoła rozłożenie grzywny na raty, jeśli ujawnią się nowe lub nieznane wcześniej okoliczności istotne dla tego rozstrzygnięcia. Może też je odwołać, jeśli skazany uchybi płatności choćby jednej raty – chyba że wykaże on, że nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.
Umorzenie grzywny
Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości.

Kara ograniczenia wolności

może polegać na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10 do 25 proc. wynagrodzenia na wybrany przez sąd cel społeczny. Należy pamiętać, że trzeba złożyć wniosek o potrącaniu z wynagrodzenia do sądu. W przypadku przychylenia się sądu do wniosku wówczas nie musisz wykonywać prac na cele.
Kara w postaci ograniczenia wolności stanowi pewnego rodzaju alternatywę dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności oraz dla trudnej do spłacenia grzywny. Jest to jedna z kar wolnościowych co oznacza, że jej istotą nie jest odizolowanie skazanego od społeczeństwa. Kara ograniczenia wolności może polegać na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10 % do 25 % wynagrodzenia na wybrany przez sąd cel społeczny. Należy zaznaczyć, że niezależnie od rodzaju orzeczonej przez sąd kary ograniczenia wolności, skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, a także jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Sąd, a także sądowy kurator zawodowy mogą w każdym czasie żądać od skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczenia wolności i w tym celu wzywać skazanego do osobistego stawiennictwa. Niedochowanie tego obowiązku może być uznane za uchylanie się od obycia kary czego konsekwencje zostały opisane poniżej.
Może zdarzyć się tak, że skazany nie podejmie się obowiązku odpracowania określonej liczby godzin na wyznaczony cel społeczny. W takiej sytuacji sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Jeżeli dane przestępstwo nie jest karane pozbawieniem wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Dozór elektroniczny

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO
Jakie są zasady odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego?
Dozór elektroniczny umożliwia wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary, bez konieczności zamykania go w zakładzie karnym. Tego rodzaju dobrodziejstwo nie jest jednak dostępne dla każdego. Aby dopuszczalne było jego zastosowanie, muszą zostać spełnione ściśle określone warunki, wskazane w przepisach Kodeksu karnego.

Co to jest dozór elektroniczny?
Dozór elektroniczny polega na kontroli zachowania osoby, która została skazana za popełnienie przestępstwa, przez organy karne przy użyciu odpowiednich środków technicznych, takich jak:
centrala monitorowania,
system teleinformatyczny (komunikacyjno-monitorujący), za pomocą przetwarza się informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary,
nadajniki,
rejestratory stacjonarne i przenośne. Poprzez stosowanie systemu dozoru elektronicznego kontroluje się przebywanie przez skazanego we wskazanym przez Sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.
Poprzez stosowanie systemu dozoru elektronicznego kontroluje się przebywanie przez skazanego we wskazanym przez Sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.

Wniosek o dozór elektroniczny
Do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego upoważniony jest skazany oraz jego obrońca. Powinien on być złożony na piśmie, do sądu penitencjarnego w miejscu zamieszkania skazanego. Istnieje ponadto możliwość jego złożenia w trakcie odbywania kary. W takim wypadku wniosek należy złożyć do sądu w miejscu odbywania kary przez skazanego.

Jakie obowiązki ma skazany?
Zgodnie z art. 43  kodeksu karnego wykonawczego, udzielenie przez sąd zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nakłada na skazanego liczne obowiązki, takie jak:
stosowanie się do obowiązków nałożonych na niego przez sąd w postanowieniu o udzieleniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego;
nieustanne noszenie założonych na siebie urządzeń elektronicznych (nadajnika w postaci bransolety);
dbanie o powierzone środki techniczne służące do kontrolowania wykonywanej kary przez skazanego, oraz udostępnianie ich podmiotowi sprawującemu dozór w celu kontroli, naprawy, wymiany. W w tym celu powinien także udostępniać swoje mieszkanie. Co więcej, osoba objęta dozorem elektronicznym ma obowiązek udzielać informacji co do przebiegu wykonywania nałożonych na niego obowiązków oraz przebiegu odbywania kary, na żądanie następujących organów:
prezesa sądu lub upoważnionego sędziego,
kuratora
 sądowego zawodowego,
podmiotu dozorującego,
podmiotu prowadzącemu centralę monitorowania.
W sytuacji gdy osoba odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego nie stosujące się do nałożonych na niego obowiązków, możliwe jest uchylenie przez sąd wcześniej wydanego zezwolenia na odbywanie kary w tym systemie. Dla skazanego oznacza to dalsze jej wykonywanie w zakładzie karnym.

Należy pamiętać
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski o dozór elektroniczny nie mogą być składane przez członków rodziny osób skazanych. W przypadku osadzenia w zakładzie karnym z wyrokiem do czterech miesięcy można złożyć wniosek do komisji penitencjarnej zakładu karnego, wniosek ten rozpatruje komisja zakładu karnego. Istnieje możliwość po wykonaniu połowy kary złożenia wniosku o przedterminowe warunkowe zwolnienie.“Między obrońcą w procesie karnym a jego klientem panuje szczególna relacja. Adeokat nie zawsze chce wiedzieć, co naprawdę się stało. Przyczyna tego leży także w kodeksie postępowania karnrgo – kiedy obrońca wie, że klient zabił kogoś w Berlinie, nie wolno mu wnioskować o przesłuchanie “świadka obrony”, którzy by powiedzieli, że tego dnia klient był w Monachium. Karkołomnie trudna sprawa. W innych przypadkach adwokat musi znać prawdę bezwarunkowo. Wiedza o rzeczywistychokolicznościach może wtedy dawać tę drobną przewagę, jaka uchroni klienta przed skazaniem. Nieważne eówczas, czy adwokat wierzy w jego niewinność. Ma za zadanie obronę klienta. Tylko tyle i aż tyle..”.

— Ferdinand von Schirach
Scroll to Top